top of page

Salgsvillkor för Freepower AS

Innledning 

Detta köpt är reglerat av de nedenstående standardförsäljningsvillkoren för köp av varor över Internet. Förbrukarköp över internet reglerar mer av avtalen, konsumentköpsloven, marknadsföringsloven, angrerettsloven och ehandelsloven, och dessa kärleksfulla förbrukningsrättigheter. Lovene är tillgänglig på www.lovdata.no. Vilkåren i denna överenskommelse ska inte förstås som någon begrensning i de lovbestemte rättighetene, men uppstiller partenes viktigaste rättigheter och plikter för handeln.  

 

Salgsbetingelsen är utformat och rekommenderad av Forbrukertilsynet. För en bättre förståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets vägleder her.  

Innholdsfortegnelse: 

 1. Avtalen 

 2. Partene 

 3. Pris 

 4. Avtaleinngåelse 

 5. Betalning 

 6. Hävstång 

 7. Risikoen för varen 

 8. Angrerett 

 9. Försinkelse och utebliven leverans - köparens rättigheter och första för att melde krav 

 10. Mangel ved varen - köparens rättigheter och reklamationsfrist 

 11. Selgerens rättigheter vid köparens mislighold 

 12. Garanti 

 13. Personupplysning 

 14. Konfliktlösning  

 

1. Avtalen 

Avtalen består av dessa försäljningsbetingelser, uppgifter som ges i bestillingslösningar och eventuella särskilda avtalsvillkor. Vid eventuella motstrid mellan opplysningene, går det som særskilt är avtalt mellan partene foran, så framt det inte strider mot ufravikelig lagstiftning.  

 

Avtalen vill i tillägg bli utfyllda av relevanta lovbestemmelser som reglerar köp av varor mellan näringsdrivande och konsumtion.  

2. Partene 

Selger är Freepower AS, Åsveien 22C, 3121 Nøtterøy, epost: info@freepower.no, telefon: +47 412 777 01, Org.nr 824 352 232, och namnges i det följande som säljare/selgeren.  

 

Köper är den forbruker som företar beställningen, och betecknas i det följande som köparen/köperen.  

3. Pris 

Den uppgitte priset för varen och tjänster är den totala kostnaden som betalas. Denna pris inkluderar alla avgifter och tilläggskostnader. Ytterligare kostnader som säljare innan köpet inte har informerat om, ska köpa inte bära. 

4. Avtaleinngåelse 

Avtalen är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.  

 

Avtalen er ändå inte bindende om det har forekommet skrive- eller smakfeil i tilbudet fra säljaren i bestillingslösningen i nettbutikken eller i köparens bestilling, och den annan del innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.  

5. Betalning 

Selgeren kan kräva betalning för varan från tidpunkten som skickas från säljaren till köparen.  

 

Om köparen använder kreditkort eller debetkort vid betalning, kan säljaren reservera köpsummen på kortet vid beställning. Kortet blir belastat samma dag som varen sendes.  

 

Vid betalning med faktura, blir fakturan till köparen utstedt vid försendelse av varen. Betalningsfristen framgår av fakturaen och är på minst 14 dagar från mottagandet.  

 

Köpare under 18 år kan inte betalas med efterföljande faktura.  

6. Hävstång 

Levering är hänt när du köper, eller hans representant, har övertatt tingen.  

 

Om ingen leveranstidpunkt framgår av beställningslösningar, ska säljaren leverera varan till köparen utan ogiltig vistelse och senast 30 dagar efter beställning från kunden. Varen ska levereras hos köparen med mindre annat är ett særskilt avtal mellan partene. 

7. Risikoen för varen 

Risken för varen går över på köparen när han, eller hans representant, har fått varene levererade i tråd med punkt 6.  

8. Angrerett 

Med mindre avtal är unntatt från angrerett, kan köparen angre köpat av varen i henhold til angrerettloven.  

 

Köpen måste säljas om bruk av angreretten inom 14 dagar från första början att löpa. Jag tar del av alla kalenderdagar. Dersom fristen ender på en lördag, helligdag eller högtidsdag förlängs fristen till närmaste virkedag.  

 

Angrefristen anses överhållen om meddelandet har skickats innan utloppet av fristen. Köper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, och meldingen bör därför ske skriftligt (angrerettsskjema, e-post eller brev).  

 

Angrefristen börjar att löpa: 

 • Vid köp av enskilda stående varor vill angrefristen löpe från dagen efter varen(e) är mottatt. 

 • Selges och abonnemang, eller avtal med regelmässiga leveranser av identiska varor, löper från dagen efter första försändelse är mottatt. 

 • Består köpat av flera leveranser, vill angrefristen löpe från dagen efter leveransen är mottatt.  

 

Angrefristen utökas till 12 månader efter utlöpningen av den ursprungliga fristen för säljaren som inte har gjorts innan avtalen går ut på att det finns angrerett och standardiserat angreskjema. Tilsvarande gäller för utebliven information om villkor, tidsfrister och framgangsmåte för att använda angreretten. Var noga med näringslivet för att ge information under de 12 månaderna, men ändå 14 dagar efter dagens köpare mottok information.  

 

Vid bruk av angreretten må levereras tillbaka till säljaren utan oönskad vistelse och senast 14 dagar från meddelande om bruk av angreretten är gitt. Köper dekker de direkta kostnaden för att returnera varen, med mindre annat är avtal eller säljare har unnlatt att upplysa om att köpare ska dekke returkostnadene. Selgeren kan inte få en fast avgift för betalarens bruk av angreretten.  

 

Köper kan prova eller testa varen på ett säkert sätt för att fastställa varens art, egenskaper och funktion, utan att angreretten faller bort. Om prøving eller test av varen går utöver vad som är tillförlitlig och nödvändig, kan köparen bli ansvarig för eventuell minskad verdi på varen.  

 

Selgeren är förpliktad för att återbetala köpsummen för köparen utan oönskad vistelse, och senast 14 dagar från säljarnas betalningsmeddelande om köparens beslut om att använda angreretten. Selger har rätt för att hålla tillbaka betalningen för han har mottagit varene från köparen, eller för att köpa har lagt fram dokumentation för att varene ska skickas tillbaka.  

9. Forsinkelse och utebliven leverans - köparens rättigheter och första för att melde krav 

Om det inte sker någon leverantör eller leverer den för i enlighet med avtalen mellan säljarna, och detta beror på köparen eller förhållandet på betalningssidan, kan köparen i enlighet med reglerna i förbrukningsköpslovens kapittel 5 efter omständighetene hålla köpsummen tillbaka, krävde betalningar, har avtal och /eller kräver ersättning från säljaren.  

 

Vid krav om misligholdsbeføyelser bör meldingen av bevishensyn vara skriftlig (till exempel e-post).  

Uppfyllelse 

Köpare kan köpa och kräva köp från säljare. Köper kan dock inte begära om det finns en hind som säljare inte kan vinna, eller försäljare som vill medföra en så stor ulempe eller kostnad för säljare som står i väsentligt fel förhållande till köparens intresse hos säljare. Skulle vanskene falla bort rimlig tid, kan du behöva kräva inomhus.  

 

Köpen taper sin rett till att krävalse om han eller hon väntar urimelig länge med att främja kravet.  

Heving 

Försäljare som inte levererar varen på leveranstidpunkten ska köpa säljare för att leverera inom en rimlig tilläggsfrist för betalning. Om säljaren inte levererar inom tilläggsfristen, kan köparen ha köpt.  

 

Köper kan dock köpat umiddelbart hvis säljare nekter att leverera varen. Betalning gäller om leverans till avtal tid var beslutad för ingåelsen av avtalen, eller köparen har underrettet säljare om att leveransstidpunkten är avgörande.  

 

Leveranser efter tilläggsfristen har satts eller efter leveranstidpunkten som var nödvändiga för ingåelsen av avtal, måste krav på att få en rimlig betalning inom tid efter att köpa köparen om leveransen.  

Erstatning 

Köper kan kräva ersättning för lite tap som följer av fördröjningen. Detta gäller dock inte dersom säljaren godgör vid fördröjning beror på att utanför säljarens kontroll hindras som inte med rimlighet kunde bli tatt i avtalstiden, undvikatt, eller övervunnet följa av.  

10. Mangel ved varen - köparens rettigheter og reklamationsfrist 

Om det finns en mangel som kan köpas inom rimlig tid efter att den har upptäckts eller bördan har blivit upptäckt, att säljaren rapporterar om han eller hon vill påberopa sig mangelen. Köper har alltid reklamert tidsnok om det sker inom 2 mnd. fra mangelen ble upptäckt eller burde blitt upptäckt. Reklamation kan ske senast till år efter att köpa övertok varen. Om varan eller delar av den är ment att vara viktigare än till år, är reklamationsfristen fem år.  

 

Om varan har en brist och detta inte beror på köparen eller förhållandet på köparnas sida, kan köparen i enlighet med reglerna i förbrukningsköpsloven kapittel 6 efter osäkra betalningssummen, välja mellan rättning och leverans, kräva prisavslag, kräva avtal och/eller kräva ersättning från säljaren.  

Reklam till säljare bör ske skriftligt.  

Retting eller omlevering 

Köpen kan välja mellan att kräva bristen rettet eller leverans av motsvarande saker. Selger kan ändå motsätta sig köparen krav om genomförandet av kravet är omöjligt eller volder säljare urimliga kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i början inte rätt til å foreta mer än att avhjelpsforsøk för samma mangel.  

Prisavslag 

Köper kan kräva ett lämpligt prisavslag om de inte blir rettet eller omlevert. Detta innebär att förhållandet mellan nedsatt och avtalt pris svarar till förhållandet mellan tingens verdi i mangelfull och kontraktsmässig stand. Om särskilda grunder taler för det, kan prisavslaget i stället sätts som mangelens betydelse för köparen.  

Heving 

Om varan inte är riktad eller omlevert, kan köparen också köpas när bristen inte är uvesentlig.  

11. Selgerens rättigheter ved köparens mislighold 

Om köparen inte betalar eller avtalar de övriga förpliktelserna eller avtalen, eller detta inte beror på säljarens förhållande eller säljarens sida, kan säljaren i enlighet med reglerna i forbrukerköpsloven. kräva ersättning från köparen. Selgeren vill också efter omständighetene att kunna kräva att hyra vid försinkad betalning, inkassogebyr och en rimlig avgift för uavhentade varor.  

Uppfyllelse 

Selger kan fasthålla köpet och kräva att köpa betalar köpasummen. Er varen inte levererad, taper säljaren sin rätt om han väntar urimelig länge med att främja kravet.  

 

Heving 

Selger kan ha avtal om det finns väsentliga betalningsmislighold eller annat väsentligt mislighold från köparens sida. Selger kan ändå inte ha om hela köpsummen är betald. Fastsetter säljare och rimliga tilläggsfrister för betalning och köpare som inte betalar inom denna frist, kan säljare han köpa.  

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Om köparen inte betalar köpsummen i enlighet med avtalen, kan säljaren kräva hyresgäster av köpsummen efter fördröjning. Vid utebliven betalning kan krävas, efter förutgående varning, bli skickad till köpare kan bli ansvarig för avgifter efter inkassoloven.  

Gebyr ved uavhentede inte-forskuddsbetalte varor 

Om du betalar för unnlater att hämta ubetalte varor, kan säljaren belasta pengarna med en avgift. Gebyret ska maximalt dekke säljarens faktiska utlägg för att leverera varen till köparen. En sådan avgift kan inte belastas pengar under 18 år.  

12. Garanti 

Garanti som gis av säljare eller tillverkare, ger köprättigheter och tillägg till köparen redan har efter ufraviklig lagstiftning. En garanti för att därmed ingen begränsningar i köparens rätt till reklamation och krav på fördröjning eller saknar efter punkt 9 och 10.  

13. Personupplysningar 

Behandlingsansvarlig för innsamlede personopplysninger är säljare. Med mindre köpare samtycker till något annat, kan säljaren, i tråd med personupplysningsloven, endast inhenta och lagra personupplysningar som är nödvändiga för att säljaren ska kunna genomföra förpliktelser efter avtalen. Köperupplysningar vill bara bli utlevererade till andra om det är för att säljaren ska få det nödvändiga avtalet med köparen, eller i lovbestemt fall.  

14. Konfliktlösning 

Klager rettes til säljare innen rimelig tid, jf. punkt 9 och 10. Partene ska försöka lösa alla tvister i minneslighet. Om detta inte lyckas, kan köparen ta kontakt med Forbrukerrådet för mekling. Forbrukerrådet är tillgänglig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.   

 

bottom of page